Verzending kan vertraagd zijn door een update van onze website.

Goedkoper dan in de winkel

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014. 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
 4. Dag: kalenderdag; 
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Vision Direct B.V. 
Distelweg 80G, 1031 HH Amsterdam 
Telefoonnummer: 020 635 2310, 
wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 uur tot 17.30 uur. 
E-mailadres: service@visiondirect.nl 
Kvk-nummer: 59729643 
Btw-identificatienummer: NL 819520603B01 

Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
Artikel 4 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
Artikel 5 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 
Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen. 
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien: 
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht. 
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: 
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; 
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of 
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen. 
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen 
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: 
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; 
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; 
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. 
Artikel 11 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 
Artikel 13 - Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. 
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 

Verlenging: 

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 

Duur: 

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 
Artikel 15 - Betaling
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 
Artikel 16 - Klachtenregeling
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd. 
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 
Artikel 17 - Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). 
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. 
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer. 
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie. 
 10. Als consument kan u eveneens een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Artikel 18 - Branchegarantie
 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. 
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument. 
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel 

104. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond. 

105. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren. 

Thuiswinkel.org 
www.thuiswinkel.org 
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede 
Postbus 7001, 6710 CB Ede 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan:

  Vision Direct B.V.
  Eduard van Beinumstraat 24, 1077 CZ, Amsterdam
  info@visiondirect.nl

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*/ de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*/ de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroep/herroepen*.
 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Aanvullende Voorwaarden Vision Direct

1. Inleiding

1.1. Algemeen 

1.1.1. Op deze pagina worden de voorwaarden vermeld waaronder u gebruik kunt maken van onze website www.VisionDirect.nl ("Website") en Aanvullende algemene voorwaarden ("Voorwaarden") waaronder wij de producten ("Producten") via de website aan u leveren, of u nu een gast of een geregistreerde gebruiker ("U") bent. De Voorwaarden bevatten tevens ons privacy-beleid en informatie over ons cookiebeleid. 

1.1.2. Naast deze Voorwaarden zijn op alle overeenkomsten die wij met u sluiten tevens de Algemene Voorwaarden van Thuiswinkel.org van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van Thuiswinkel.org en deze Voorwaarden kunt u zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is. 

1.1.3. Lees alstublieft deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik gaat maken van deze website. U kunt een kopie van de Voorwaarden opslaan en/of printen voor toekomstig gebruik. 

1.2. Over ons 

Deze website wordt beheerd door en de producten worden verkocht door Vision Direct B.V. ("Ons" of "Wij"). Vision Direct B.V. is geregistreerd in Nederland onder Kamer van Koophandel-nummer 59729643. Ons hoofdkantoor bevindt zich aan de Distelweg 80-G, 1031 HH in Nederland, Amsterdam. 

1.3. Andere definities 

 • "Data" alle informatie die u via deze website aan ons verstrekt, waaronder uw persoonsgegevens. 

 • "Cookies" een klein tekstbestand dat op uw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst als u bepaalde delen van de website bezoekt of bepaalde functies op de website gebruikt. Cookies maken het navigeren eenvoudiger en garanderen een optimaal gebruiksgemak van de website. Meer informatie over de door deze website gebruikte cookies is te vinden in ons Cookiebeleid

 • "EU Cookiewet" de Europese richtlijn (ePrivacy Directive) die in elk betrokken land wordt omgezet in nationale wetgeving. De cookiewet is in Nederland vastgelegd in de Telecommunicatiewet. 

 • "Consument" de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. 

 • "Niet-consument" een ieder die geen Consument is in de zin van de Voorwaarden. 

2. Verkoop en aankoop van producten 

2.1. Betrokkenheid van derden 

2.1.2. Wij houden u op de hoogte in geval een andere derde partij betrokken is bij de uitvoering van onze overeenkomst met u. Wij kunnen uw klanteninformatie bekendmaken aan deze derde, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. U stemt daar uitdrukkelijk mee in. 

2.2. Validatie van voorschriften voor contactlenzen. 

2.2.1 We kunnen geen aanbevelingen doen als het gaat om het overstappen op andere lenzen. We kunnen een ander model aanraden op advies van professionals. Raadpleeg bij twijfel echter altijd de opticien. 

2.3. Herroeping van een bestelling, retourzending en terugbetaling 

2.3.1. Het is mogelijk om een bestelling te herroepen vanaf de datum waarop u de bestelling hebt geplaatst tot 14 dagen na ontvangst van de bestelde artikelen. Als u uw bestelling wilt annuleren, verzoeken wij u ons hier schriftelijk van op de hoogte te brengen, ofwel per post en bij voorkeur met gebruikmaking van het voorgedrukte herroepingsformulier in uw pakket, ofwel door een brief te sturen naar Vision Direct, Postbus 40199, 6504 AD Nijmegen, ofwel door een e-mail te sturen naar info@visiondirect.nl ofwel door invulling en inzending van het standaard formulier afkomstig van de lokale consumentenautoriteit, echter altijd binnen 14 dagen na de ontvangst van uw bestelling. 

2.3.2. Alle producten worden in verzegelde verpakkingen geleverd. Uw herroepingsrecht vervalt als de verzegeling van de verpakking van producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden na de levering is verbroken. 

2.3.3. Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht dient u de producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na uw herroeping aan ons terug te sturen. Dit kan via ons gratis retouradres: Vision Direct, Antwoordnummer 42028, 1020 VB Amsterdam. 

2.3.4. Terugbetalingen worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen door ons voldaan zodra wij de teruggestuurde producten of een bewijs van retourzending hebben van u hebben ontvangen en aan alle overige voorwaarden in Artikel 2.3 van deze Voorwaarden is voldaan. In dat geval wordt het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten teruggestort. Terugbetalingen worden teruggestort op de bij de betaling gebruikte bankrekening of op de bij de betaling gebruikte betaalkaart of PayPal-account. 

2.3.5. Uw bestelling wordt bezorgd op de bezorgdatum die is vermeld in de verzendbevestiging. Of, als er geen bezorgdatum is vermeld, binnen 21 dagen na de datum van de verzendbevestiging, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn. Vision Direct behoudt zich het recht voor om -afhankelijk van onze voorraad- meerdere lenzendoosjes te vervangen voor één doosje (of andersom), zolang het aantal geleverde lenzen gelijk is aan het aantal door de klant bestelde lenzen. De klant moet bestellingen die niet zijn ontvangen binnen 30 dagen na verzending melden voor bestellingen binnen Nederland en binnen 45 dagen na verzending voor internationale bestellingen. 

2.4. Prijs en betaling 

2.4.1. De prijzen zijn inclusief BTW en servicekosten, maar exclusief bezorgkosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de website bij bepaalde producten of promoties. De bezorgkosten worden op de website getoond op het moment dat u de gewenste producten bestelt. 

2.4.2. Prijzen kunnen op elk moment aan verandering onderhevig zijn, maar eventuele prijswijzigingen hebben geen gevolgen voor bestellingen waarvoor u al een orderbevestiging hebt gekregen. 

2.4.3. Betaling van alle producten dient te geschieden met een creditcard, bankpas, via Klarna of via PayPal. Wij accepteren betalingen met de meest bekende creditcards en betaalkaarten, waarvan de details beschikbaar zijn op het moment dat u voor uw producten betaalt. Uw creditcard, betaalkaart of PayPal-rekening zal worden belast tussen het moment dat u uw bestelling plaatst en het moment dat de producten worden verzonden. Als u Klarna gebruikt, ontvangt u eerst het product en vervolgens heeft u veertien dagen de tijd om te betalen. 

2.4.4. Vision Direct behoudt zich het recht voor om -afhankelijk van onze voorraad- meerdere lenzendoosjes te vervangen voor één doosje (of andersom), zolang het aantal geleverde lenzen gelijk is aan het aantal door de klant bestelde lenzen. 

2.4.5. Kortingscodes dienen te worden ingevoerd in het winkelmandje. Kortingscodes zijn niet van toepassing op bezorgkosten (tenzij anders vermeld). Kortingscodes zijn alleen geldig voor online geplaatste bestellingen op VisionDirect.nl. Voor sommige kortingen is een minimum bestelbedrag nodig. De termen ‘kortingscode’, ‘kortingsactie’ en ‘promotiecode’ worden door elkaar gebruikt. Deze termen verwijzen naar een voordeel dat kan worden verkregen door een code in te voeren op VisionDirect.nl. Kortingscodes zijn alleen geldig voor klanten in Nederland, codes kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingen of verkoopacties. Kortingscodes kunnen niet worden gebruikt wanneer speciale promotieprijzen worden weergegeven. Kortingscodes zijn alleen geldig tot de aangegeven vervaldatum. Zodra de promotie verloopt, komen alle resterende artikelen in de winkelwagen niet meer in aanmerking voor de aanbieding. Het gebruik van een kortingscode is beperkt tot één code per klant. Kortingscodes vertegenwoordigen geen geldwaarde en kunnen niet worden verhandeld of ingewisseld voor geld. 

3. Gebruiksvoorwaarden website

3.1. Toegang tot onze website 

3.1.1. Wij zijn niet aansprakelijk als onze website om welke reden dan ook voor enige tijd niet bereikbaar is. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de toegang tot bepaalde delen van de website of de gehele website te beperken of te sluiten. 

3.2. Verboden gebruik 

3.2.1. Onze website mag niet worden gebruikt: 

 • Om materiaal te versturen, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken, dat niet aan onze Voorwaarden en/of gedragscodes voldoet. 

 • Om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of enige vorm van spam te verzenden of ervoor verantwoordelijk te zijn dat dit wordt verzonden. 

 • Om bewust data te verzenden of te uploaden die virussen, Trojaanse paarden, spyware, wormen, tijdbommen, adware, of keyloggers bevatten, of andere schadelijke programma’s of gelijkwaardige computercodes die een negatieve invloed hebben op de werking van computersoftware en/of hardware. 

3.2.2. U zal niet belemmeren, beschadigen of verstoren: 

 • Welk deel van onze website dan ook 

 • Alle apparatuur en/of het netwerk waarop onze website is aangesloten althans is opgeslagen 

 • Een of meer gebruiksmogelijkheden op onze website 

 • Alle apparatuur, het netwerk of de software die in eigendom is of gebruikt wordt door een derde partij 

3.3. Intellectuele eigendomsrechten 

3.3.1. Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en van alle informatie die daarop wordt gepubliceerd. De inhoud van de website is beschermd door het wettelijke auteursrecht en door verdragen over de hele wereld. Alle rechten zijn voorbehouden. 

3.3.2. U mag voor persoonlijk gebruik een kopie van een tekstdeel of afbeelding maken, documenten downloaden van elke webpagina en anderen attenderen op informatie die op onze website geplaatst is. 

3.3.3. U mag de papieren of digitale kopieën van informatie die u van onze website heeft geprint of gedownload op geen enkele wijze wijzigen en u mag geen illustraties, foto’s, afbeeldingen, video of audio gebruiken zonder de daarbij behorende begeleidende tekst. 

3.3.4. Onze status (en die van onze medewerkers) als opsteller c.q. auteur van alle informatie op onze website dient altijd te worden erkend. 

3.3.5. U mag geen gegevens van onze website gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder dat u toestemming heeft gekregen van ons en/of van onze licentiehouders. 

3.3.6. Als u informatie van onze website kopieert, print of downloadt op een wijze die in strijd is met onze gebruiksvoorwaarden, wordt de mogelijkheid voor u om gebruik te maken van onze website onmiddellijk ingetrokken. U moet aan de hand van onze instructies de kopieën, prints of downloads retourneren of vernietigen. 

3.4. Vertrouwen op gepubliceerde informatie 

3.4.1. Commentaren en andere informatie die door gebruikers op onze website wordt gepost, kan niet worden beschouwd als advies voor een bepaald(e) product of dienst. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de juistheid van door gebruikers geplaatste informatie en/of commentaren. Wij zijn evenmin aansprakelijk en/of verantwoordelijk indien een bezoeker van onze website of ieder ander die van de inhoud daarvan op de hoogte raakt zich baseert op door gebruikers geplaatste informatie en/of commentaren althans van de juistheid daarvan uitgaat. 

3.4.2. Wij streven ernaar om onze website inhoudelijk actueel te houden en regelmatig te updaten. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie op de website op een gegeven moment verouderd is. 

3.5. Het uploaden van data naar onze website 

Alle data, met uitzondering van uw persoonsgegevens, die u uploadt naar onze website wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te gebruiken, kopiëren, verspreiden en bekend te maken aan derden, voor welk doel dan ook. Wij hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die claimen dat de door u naar onze website geüploade data een schending van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy betekent. 

3.6. Virussen, hacken en andere strafbare feiten 

3.6.1. U mag onze website niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of ander materiaal dat kwaadaardig of schadelijk is voor de software en/of hardware, in te brengen. Het is verboden om u onbevoegd toegang te verschaffen tot onze website, de servers waarop onze site is opgeslagen en/of elke server, computer of database die verbonden is met onze website. U mag onze website niet aanvallen via een Denial of Service-aanval (DoS) of een gedistribueerde Denial of Service-aanval (DDoS). 

3.6.2. Door overtreding van deze bepaling pleegt u een strafbaar feit. Wij rapporteren een dergelijke schending aan de verantwoordelijke instanties en werken samen met de autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van misbruik van onze website, wordt u de toegang tot onze website ontzegd. 

3.6.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van datagegevens of schade aan uw computerapparatuur en computerprogramma’s als gevolg van een DDoS-aanval, virusbesmetting of ander technologisch schadelijk materiaal, na gebruikmaking van onze website of het downloaden van gegevens op onze site of een aan onze website gelinkte site. 

3.7. Linken naar onze website 

3.7.1. U mag naar onze homepage linken, mits u dit op een eerlijke en legale manier doet en u geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan onze reputatie. U mag geen link of koppeling tot stand brengen, waarmee wordt gesuggereerd dat er een bepaalde verbondenheid tussen beide websites bestaat of dat wij de (inhoud van de) betreffende website goedkeuren of onderschrijven, terwijl dit niet het geval is. 

3.7.2. U mag geen link aanbrengen van een website waarvan u de eigenaar niet bent. 

3.7.3. Onze website mag niet worden ingelijst (geframed) in een andere website, noch mag u een link tot stand brengen die niet naar de homepage maar naar een andere webpagina verwijst. Wij behouden ons het recht voor om de eerdere toestemming voor de link in te trekken. De website van waaruit u een koppeling tot stand brengt moet in alle opzichten aan onze inhoudelijke voorwaarden voldoen. 

3.7.4. Als u materiaal van onze website wilt gebruiken, anders dan hierboven gesteld, stuur hier dan per e-mail een verzoek voor aan service@visiondirect.nl

3.8. Links van onze website 

3.8.1. De links op onze website naar andere sites en naar externe bronnen – die al dan niet met ons verbonden zijn – zijn louter ter informatie. Wij hebben geen invloed op of controle over de inhoud van deze websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies van data of schade aan computerprogramma’s of computerapparatuur door gebruikmaking van deze links. 

3.8.2. Het privacy-beleid voor onze website zoals beschreven in Hoofdstuk 4 van deze Voorwaarden, geldt niet voor dergelijke externe websites. U wordt aangeraden om het privacy-beleid of de statements van deze websites vóór gebruik te lezen. 

3.8.3. We kunnen niet garanderen dat de producten en/of diensten die u van derden koopt via de links op onze website van voldoende kwaliteit zijn. Hiervoor nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid. Dit artikel is niet van invloed op uw wettelijke rechten tegenover derde verkopers. 

3.9. Inhoudsnormen 

3.9.1. De inhoudsnormen gelden voor al het datamateriaal dat u uploadt naar onze website en alle informatie die op elke andere website verschijnt en is gelinkt naar onze site. U moet handelen in overeenstemming met de onderstaande normen. De standaards gelden zowel voor het geheel aan datamateriaal als voor delen ervan. Al het datamateriaal moet: 

 • Nauwkeurig zijn (waar het om feiten gaat). 

 • Oprecht zijn (waar het om opinies gaat). 

 • Voldoen aan de wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en in het land waar de informatie wordt geplaatst. 

3.9.2. Het datamateriaal mag niet/geen: 

 • Informatie bevatten die lasterlijk is voor een persoon 

 • Obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend zijn 

 • Seksueel getint zijn 

 • Tot geweld aanzetten 

 • Discrimineren op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd 

 • Inbreuk doen op enig auteursrecht, databankrecht of merkrecht van een ander 

 • Misleidend zijn voor personen. 

 • In strijd zijn met wettelijke verplichtingen tegenover derden, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensafspraak 

 • Illegale activiteiten promoten 

 • Bedreigend zijn, misbruik maken of schenden van iemands privacy, dan wel ergernis, ongemak of onnodige onrust veroorzaken 

 • Leiden tot het treiteren, boos worden, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren van enig persoon 

 • Gebruikt worden om u voor te doen als een ander, een valse identiteit aan te nemen of een niet bestaande verwantschap met een persoon te suggereren 

 • De indruk geven dat de informatie van ons afkomstig is, terwijl dit niet het geval is 

 • Pleiten voor, bevorderen of helpen bij onrechtmatige handelingen, bijvoorbeeld inbreuk op auteursrecht of computermisbruik 

3.10. Schorsing en beëindiging 

3.10.1. Wij bepalen naar eigen goeddunken of er sprake is van een schending van de Voorwaarden bij gebruik van onze website. Als er een dergelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, ondernemen wij de actie die wij nodig vinden. 

3.10.2. Het niet naleven van onze gebruiksvoorwaarden kan tot de volgende maatregelen leiden: 

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente ontzegging van de toegang tot en het gebruik van onze websit 

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van het datamateriaal dat door u geüpload is naar onze website 

 • Een waarschuwing aan uw adres 

 • Juridische stappen, met als inzet om u te dwingen tot terugbetaling van alle schadekosten, inclusief administratiekosten 

 • Verdere juridische stappen tegen u 

 • Bekendmaking en overdracht van deze informatie aan rechterlijke instanties, in geval wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten 

3.10.3. Art. 3.10.2 bevat geen limitatieve opsomming. Wij behouden ons het recht voor om als wij dit nodig achten (tevens) andere acties te ondernemen. 

3.11. Winkelkrediet 

3.11.1 Vision Direct geeft geen winkelkrediet meer uit. Als u openstaand winkelkrediet heeft op uw account, wordt deze automatisch toegepast als korting bij uw eerstvolgende bestelling bij Vision Direct. Als Uw winkelkrediet hoger is dan de waarde van de bestelling, zal het resterende bedrag op Uw account blijven staan en kunt U het op dezelfde manier toepassen op één of meerdere toekomstige bestellingen. 

3.11.2 Elk winkelkrediet dat niet vóór 1 januari 2024 is gebruikt bij een bestelling, vervalt en zal uit Uw account worden verwijderd. 

3.11.3 Een winkeltegoed betekent niet dat Wij U geld verschuldigd zijn en is niet inwisselbaar voor contant geld. 

5. Plaats van verkoop, bevoegdheid en toepasselijke wetgeving 

5.1. Plaats van verkoop 

De plaats van verkoop voor alle transacties die op deze website worden uitgevoerd is Nederland. 

5.2. Toepasselijk recht 

Op deze Voorwaarden alsmede op alle overeenkomsten die met ons worden gesloten om producten aan te kopen en op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

6. Algemeen 

6.1. Handelsmerk 

"Vision Direct" is een beschermd merk van Vision Direct Group Ltd. 

6.2. Wijzigingen 

We kunnen deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij raden u aan deze pagina geregeld te bekijken en te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd en van eventuele wijzigingen kennis te nemen. Sommige bepalingen in onze Voorwaarden kunnen worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze website worden gepubliceerd. 

Indien en voor zover een bepaling in deze Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, tast deze nietigheid de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De nietige bepaling zal worden vervangen door een niet nietige bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling en het economisch effect van de bepaling in kwestie. 

6.3. Uw zorgen of vragen 

Uitsluitend de rechtbanken in Nederland zijn bevoegd om vorderingen uit te spreken die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan onze website, alle geschillen die hieruit voortkomen of verband mee houden en de afgesloten contracten voor de aankoop van producten op onze website. Wij behouden ons het recht voor om een procedure tegen u te starten in uw thuisland of ander land als u naar onze mening onze Algemene voorwaarden heeft geschonden. 

Bedankt voor uw bezoek aan VisionDirect.nl. 

BETAALMOGELIJKHEDEN